[giaban] Thỏa thuận [/giaban] [chitiet]
💰 Giá: 23.5 Tỷ/tổng
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 25.2 tỷ 
Diện tích: 70 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 61.5 tỷ 
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội


[/chitiet]