[giaban] Thỏa thuận [/giaban] [chitiet]
💰 Giá: 8000  USD
Diện tích: 200 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 70 triệu 
Diện tích: 75 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 35 triệu 
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 60 triệu 
Diện tích: 35 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 70 triệu 
Diện tích: 80 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 4500  USD
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

Diện tích: 100 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 63 triệu 
Diện tích: 70 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Vị trí: Quận Đống ĐaHà Nội

💰 Giá: 80 USD/m2/tháng
Diện tích: 280 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 4000 USD/tháng
Diện tích: 45 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 3000 USD/tháng
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 26 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 3000 USD/tháng
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 2000  USD
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 35 triệu 
Diện tích: 45 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 40 triệu 
Diện tích: 45 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 30 triệu 
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 1500  USD
Diện tích: 25 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 4000  USD
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội


[/chitiet]